ZADANIA DOFINANSOWANIA

Nazwa zadania Rok Kwota dofinansowania Opis zadania
Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 70000.00 zł

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku.

Cykl seminariów pn: „usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” 20000.00 zł

Zawarcie umów z wykładowcami. Zakup kompletów materiałów edukacyjno – promocyjnych (kalendarze, notatniki, pendrive, koszulki z logo itp.)

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 130000.00 zł

Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby realizacji planu kontroli gospodarstw rolnych wynikających z "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.