Znak sprawy
WP.210.3.2020

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia –

kierowca w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu

Ilość stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

- oferta pracy na czas zastępstwa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prawidłowe i zgodne z przepisami i potrzebami Delegatury eksploatowanie samochodów służbowych,
 • stałe utrzymywanie porządku i czystości w garażach,
 • zapewnienie bezpiecznego transportu osób,
 • przestrzeganie terminów ustalonych przepisami obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdu samochodowego, okresowej obsługi technicznej, a także przeglądów gwarancyjnych,
 • dokonywanie drobnych napraw w samochodzie służbowym za zgodą i pod nadzorem przełożonego,
 • codzienne pobieranie kart drogowych, po rozliczeniu i zdaniu karty drogowej z dnia poprzedniego,
 • czytelne i prawidłowe wypełnianie kart drogowych, po zakończeniu każdej jazdy, w tym: wpisywanie stanu licznika, godzin przejazdu, opisywanie ewentualnych trudnych warunków drogowych (śnieg, oblodzenie) oraz uzyskiwanie potwierdzenia w/w danych od dysponenta jazdy,
 • wpisywanie do karty drogowej informacji o ilości każdorazowo zakupionego paliwa oraz oleju silnikowego, rozliczanie się z zakupionych materiałów pędnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zużycia paliwa,
 • uzyskiwanie potwierdzenia przez Kierownika Delegatury zasadności każdorazowej wymiany
  i zakupu części samochodowych,
 • utrzymywanie porządku i czystości wokół obiektu.

Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie: podstawowe
 2. Prawo jazdy kat. B

dodatkowe:

 1. Wykształcenie: zasadnicze
 2. Uprawnienia stermotorzysty

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Budynek dwukondygnacyjny – konieczność poruszania się po schodach
 2. Brak windy w budynku
 3. Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 4. Częste wyjazdy służbowe
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata
 3. Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopia prawa jazdy kat. B
 5. Oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie dodatkowe
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia stermotorzysty

Termin składania dokumentów: 4 kwietnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

z dopiskiem „oferta pracy – kierowca”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  tel.: 85 742 53 78, e-mail:
  sekretariat@wios.bialystok.pl lub kancelaria@wios.bialystok.pl , zwany dalej „Administratorem”
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wios.bialystok.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda.
 4. Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.
 6. Dane nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz dobrowolną zgodą. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacyjnym. . Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możne ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym.
 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje: Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowo oświadczenia powinny zawierać datę sporządzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085-742 80 75.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naborów