ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU PRAWNEGO

Naczelnik Wydziału Prawnego
Adam Krasiński

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.110
faks +48 857422104
e-mail: adam.krasinski@wios.bialystok.pl

Do głównych zadań Wydziału Prawnego należy:

1)    w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych -aktów regulujących działalność Wojewódzkiego Inspektoratu- oraz niezbędnych materiałów w celu sporządzenia opinii ich dotyczących.
b)   przygotowywanie projektów umów i  porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora,
c)    monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu i informowanie pracowników o ich zmianach,
d)   wykonywanie analizy prawnej i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
e)    współpraca oraz ocena formalno-prawna spraw załatwianych przez inne komórki organizacyjne i Delegatury;

2)    współdziałanie przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;

3)    prowadzenie spraw związanych  z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykroczenia wszczynanymi na wniosek Wojewódzkiego Inspektora;

4)    przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania wniosków do sądów w sprawach o wykroczenia;

5)    przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania zawiadomień składnych do prokuratury w sprawach o przestępstwa;

6)    prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych;

7)    współpraca z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych;

8)    ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw cywilnych toczących się z udziałem Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)    w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu i monitorowanie potrzeb ich modyfikacji oraz wprowadzanie zmian w ich treści,
b)   przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw,
c)    opracowywanie projektów niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu i usprawnienia jego pracy,

d)   wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
e)   opracowywanie informacji i sprawozdań  z realizacji zadań Wydziału,
f)    prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej z zakresu działania Wydziału,
g)   redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,
h)   koordynacja prac w zakresie prawidłowego terminowego tworzenia treści informacji publicznej udostępnianej na stronie BIP;

10) w zakresie kadr i szkolenia:

a)    wykonywanie zadań w zakresie kształtowania i realizowania efektywnej strategii zarządzania personelem, w tym polityki personalnej w służbie cywilnej,
b)   wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
c)    prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
d)   organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników służby cywilnej,
e)    prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, a w szczególności: planowanie i organizowanie szkoleń powszechnych i specjalistycznych oraz szkoleń w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej,
f)    organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem ocen członków korpusu służby cywilnej,
g)   prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
h)   prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
i)     sporządzanie i przekazywanie do ZUS formularzy zgłoszeniowych,
j)     sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości związanej ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,
k)   współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu opisów stanowisk pracy i ich aktualizacji,
l)     kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
m)  organizowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych studentów i uczniów szkół średnich odbywanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
n)   organizowanie staży absolwenckich dla bezrobotnej młodzieży,
o)   organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem wartościowania stanowisk pracy;

11)    w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:

         a)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie ich według właściwości,
         b)    opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków.