Przejdź do treści

Zgłaszanie interwencji

Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00

więcej ...

Zakres działań Wydziału Inspekcji

Naczelnik Wydziału Inspekcji
Marcin Dziedzic

Kontakt:
tel. +48 857428020, faks +48 857422104
e-mail: marcin.dziedzic@wios.bialystok.pl

Do podstawowego zakresu czynności Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego, zalecenia GIOŚ i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na użytkownikach środowiska podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Do głównych zadań Wydziału Inspekcji należy:

 1. Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a z wyjątkiem art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a
 2. Prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. Przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. Prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 5. Współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;
 6. Badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;
 7. Prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 8. Wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 9. Wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;
 11. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 12. Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 13. Prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;
 14. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 15. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
 16. Opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;
 17. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. Opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;
 19. Obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;
 20. Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 21. Przygotowywanie projektów zaświadczeń;
 22. Prowadzenie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;
 23. Weryfikacja informacji przesyłanych przez podmioty na potrzeby wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;
 24. Przygotowywanie projektów opinii;
 25. Koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.