ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU BUDŻETU,
FINANSÓW I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI

Główny Księgowy
Agnieszka Tylicka

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.108
faks +48 857422104
e-mail: agnieszka.tylicka@wios.bialystok.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności  należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  • opracowywanie i realizacja planów finansowych wydatków i dochodów,
  • ustalanie potrzeb na środki finansowe,
  • dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  • prowadzenie gospodarki środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • sporządzanie list płac pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur oraz prowadzenie stosownej ewidencji dla celów podatkowych i obciążeń na rzecz ZUS;
 2. W oparciu o ustalone przepisy prawne, przygotowywanie niezbędnych dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu tych działań w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;
 3. Wnioskowanie przedsięwzięć zmierzających do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi i majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. Zapewnienie prawidłowości zawieranych umów przez Wojewódzki Inspektorat pod względem finansowym;
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 6. Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 7. Przeprowadzanie egzekucji należności pieniężnych.