ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.119
faks +48 857422104
e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Do głównych zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego  należy:

 1. W zakresie zamówień publicznych:
  • prowadzenie postępowań  o udzielenie zamówień publicznych  w Wojewódzkim Inspektoracie,
  • sporządzanie planów rocznych zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  • koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie rejestru umów zawartych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  • uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
 2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • przygotowywanie pod względem organizacyjnym seminariów, konferencji, narad, szkoleń z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  •  prowadzenie obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu związanej z organizacją narad i spotkań;
 3. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych instytucji finansowych:
  • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansowych,
  •  nadzór nad realizacją wykonywania umów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansowych;
 4. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
  • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
  • prowadzenie punktu kancelaryjnego,
  • przygotowywanie korespondencji do wysłania,
  • wysyłanie korespondencji;
 5. W zakresie archiwizacji dokumentacji:
  • prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Białymstoku,
  • bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia spraw;
 6. W zakresie spraw gospodarczych:
  • zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • opracowanie planu zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • opracowywanie, w porozumieniu z Głównym Księgowym, projektów planów wydatków na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • realizacja zakupów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
  • prowadzenie magazynów,
  • sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat,
  • sporządzanie zestawów danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz gospodarowanie tymi odpadami;
 7. W zakresie transportu i konserwacji:
  • prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym oraz zapewnienie usług transportowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • organizowanie i przeprowadzanie prac remontowych wykonywanych przez konserwatorów,
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń technicznych i instalacji: wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej itp.,
  • planowanie remontów i konserwacji budynków Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzór nad ich realizacją,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony obiektów oraz utrzymania porządku i czystości,
  • prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych należących do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. W zakresie zarządzania majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją i zbyciem mienia ruchomego,
  • prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt i urządzenia techniczne oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
  • prowadzenie wykazu majątku podlegającego ubezpieczeniu;
  • prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty prasy, publikacji ogłoszeń w prasie oraz zlecenie wykonania pieczęci, stempli i tablic urzędowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. W zakresie obsługi sekretariatu:
  • prowadzenie sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  • prowadzenie rejestru materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli, z kontroli przeprowadzanych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach,
  • wypisywanie delegacji służbowych oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji,
  • prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę;
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych;
 10. W zakresie obsługi klientów Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
  • udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,
  • przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją.