#

 
#

Udostępnianie informacji o środowisku

Podstawa prawna - art. 8 - 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.2016, poz. 353).

Zakres udostępnianych informacji - udostępniane są informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź jego Delegaturach.

Forma udostępnienia - na pisemny wniosek o udostępnienie informacji (wniosek do pobrania na dole strony).

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

 • informacje niewymagające wyszukiwania,
 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Koszty udostępniania informacji:

 • bezpłatnie, gdy dokumenty wyszczególnione w publicznie dostępnym wykazie zostały wyszukane i przeglądane w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub jego Delegaturach.
 • odpłatnie w przypadku gdy wyszukanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciadlającej związane z tym uzasadnione koszty. (wysokość stawek opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku; Dz.U.Nr 215, poz. 1415 z późniejszymi zmianami).

Miejsca składania wniosku:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Suwałkach, ul Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

Nie udostępnia się informacji o środowisku jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:

· ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;

· przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;

· prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.5) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.6);

· ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;

· ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;

· stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

· ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;

· obronność i bezpieczeństwo państwa;

· bezpieczeństwo publiczne;

· ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji, może nastąpić również jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny
 • #Wzór wniosku
 • 
  #
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej